KVKK

SHELLIX
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

ÜYE

İşbu aydınlatma metni aşağıda işaretlenen ilgili kişi için geçerlidir.

Hizmet veya Ürün Alan
Kişiler

 

ÜYE

               X

BİNA/İŞYERİ
ZİYARETÇİSİ

 

PERSONEL ADAYI

 

AYDINLATMA
METNİNİN AMACI ve
KAPSAMI

MİSTİKİST’te kişisel verileriniz Shellix Smart Solutions A.Ş (Bundan sonra ‘’Şirket’’ veya ‘Shellix’ olarak da anılacaktır.) tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan sebepler, amaçlar ve yöntemler doğrultusunda işlenmektedir. 

İşbu aydınlatma metni, MİSTİKİST uygulaması içerisinde bulunan ‘bize ulaşın’ sekmesinden Şirket’e mesaj gönderen kişiler için hazırlanmıştır. 

AYDINLATMA
METNİNİN KONUSU

Shellix’te Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İlgili konular dahilinde daha ayrıntılı bilgi alabilmek için lütfen Shellix’in şirket merkezini ziyaret ediniz.

VERİLERİNİZİN
İŞLENME AMAÇLARI,
KİMLERLE VE HANGİ
AMAÇLARLA
PAYLAŞILDIĞI
YURTDIŞINA AKTARIM

Şirketimiz tarafından, ticari faaliyetleri dolayısıyla; Firmamızın tabii olduğu mevzuat (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İş Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri) ve tarafı olduğumuz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, aşağıda sayılan amaçlarla kullanılacaktır. Firmamız yukarıdaki faaliyetler ve amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmayacağını, yasal yükümlülükler, resmî kurumların zorunlu tuttuğu haller ve işbu aydınlatma metninde belirtilenin dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Firmamız, kişisel verilerinizi aşağıda sayılacağı haller dahilinde; ÜYELERİN açık rızası ile veya yükümlü olduğumuz mevzuatlar dahilinde firmamızın iş ortakları (Shellix’in İşletmelerinin hangileri olduğuna dair ayrıntılı bilgiyi www.shellix.com adresinden öğrenebilirsiniz.) ve iştirakları ile paylaşılabilecektir. İşbu aydınlatma metninde sayılan işleme dair kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

         
   

İŞLENEN KİŞİSEL
VERİLERİNİZ
İŞLENME AMACI
TOPLANMA YÖNTEMİ
HUKUKİ SEBEBİ

•    KİMLİK BİLGİLERİ: Ad – Soyad

İşlenme Amacı: Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin
Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Pazarlama
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz
toplanmaktadır. 

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: 6698 SK. Md. 5/2 (f): Meşru menfaat,

•    İLETİŞİM BİLGİLERİ: E-posta adresi

İşlenme Amacı: Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin
Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Pazarlama
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz
toplanmaktadır

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: 6698 SK. Md. 5/2 (f): Meşru menfaat,

•    MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİSİ: Mesajın Konusu

İşlenme Amacı: Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin
Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Pazarlama
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz
toplanmaktadır. 

  • GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYIT BİLGİSİ: Profil fotoğrafı 

İşlenme Amacı: Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin
Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Pazarlama
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz
toplanmaktadır. 

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen
Kişinin kendisinin alenileştirmesi (md. 5 fıkra 2),

  •  İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ: Şifre

İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Erişim Yetkilerinin
Yürütülmesi, Uygulamaya giriş yapılabilmesi

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz
toplanmaktadır.
Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen
6698 SK. Md. 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması veya ifası, 

 

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: 6698 SK. Md. 5/2 (f): Meşru menfaat, 

KVKK KAPSAMINDA
SAHİP OLDUĞUNUZ
HAKLAR

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11 ve ilgili mevzuatlarına göre aşağıda
yer alan haklara sahipsiniz:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca
itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
ı. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok
edilmesini isteme,
Yukarıda sayılan haklarınızı bizimle her zaman aşağıda verilen KEP adresimiz
veya adresimize fiziki posta yolunu kullanarak kullanabilirsiniz. Bu adresler
dışında yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI ADINA
TARAFIMIZCA ALINAN
ÖNLEMLER

Shellix olarak kişisel verilerinizi, mümkün olan tüm tedbirleri alarak koruyoruz.
Firma olarak kişisel verileriniz korunması kurumsal kimliğimiz için önemli bir
konudur. Bu konuda firmamız, kişisel verileriniz güvenilir ortamda muhafazası,
yetkisiz erişimler veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi,
değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari
tedbirleri almaktadır.
Firmamız herhangi bir veri ihlali olması veya olduğunu düşünmesi anında gerekli
tedbirleri alacağını, bu durumla ilgili olarak derhal sizlere ve Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’na bildireceğini taahhüt eder. 

KİŞİSEL VERİLERİN
GÜNCELLİĞİ VE
DOĞRULUĞU
HAKKINDA

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel
bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili
diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde
doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan
etmişlerdir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri
aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla
gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL
VERİLERİN SİLİNMESİ,
YOK EDİLMESİ VEYA
ANONİM HALE
GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak
üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm
kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine
riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik
yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma
Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, KVKK md. 7/f.1 ve Türk Ceza
Kanunu md. 138’ e göre alınan önlemler ve her halükârda Firma uygulamaları ve
ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak
işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim
hale getirilmektedir. 

VERİ SORUMLUSUNUN
KİMLİĞİ

Shellix Smart Solutions A.Ş.
Mrk : Muğla Teknopark Yönetici A.Ş Kötekli Mahallesi Denizli Yolu Bulvarı
No:4B-28 Menteşe/MUĞLA
Tel: +90 252 358 77 57 

VERİ SORUMLUSUNA
BAŞVURU

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak, şikayet ve önerilerinizi bizlere ulaştırmak amacıyla: 

● Kimliğinizi doğrulayacak belgeler ile şirket merkezine göndererek, 

● İlgili kişi olarak daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olarak bulunan elektronik posta adresinden [email protected] veya KEP adresimiz olan [email protected] adresimize göndererek iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Scroll to Top