Mistikist'in Arkasındaki Bilim

Binaural beatler, her kulakta birbirinden biraz farklı frekansları üretmek için tasarlanmıştır. Bu sayede binaural beatler beyini uyarabilen ve rahatlama, odaklanma ve bilinç durumlarında değişikliklerle ilişkilendirilen ritmik bir desen oluştururlar.

Öte yandan, mandalalar karmaşık geometrik desenlerdir ve meditasyon için görsel yardıcılar olarak kullanılırlar. Simetrik ve tekrarlayan tasarımlarıyla huzur, odaklanma ve ruhsal bağlantı hissi uyandırırlar.

Mistikist, hedeflerinizle uyumlu olarak nöroloji temelli bir metodoloji kullanarak bilinçaltı zihninizde değişiklik yapmak için tasarlanmıştır

Mistikist Teknolojisi

Binaural beats for relaxation and meditation

Beyin Dalgaları

Beynimizdeki sinir hücrelerinin ritmik elektriksel desenlerini kullanan Mistikist, binaural sesler ve mandala aracılığıyla nörolojik çalışmalarca faydaları kanıtlanmış bir zihin dönüşümü deneyimleme şansı sunar.

Mandala

Mandalalar, rahatlama, odaklanma ve öz-benliği yansıtmayı teşvik etmek için terapi aracı olarak uzun sürelerdir kullanılmaktadır. Mistikist ise bundan zihinsel sağlığı desteklemek için bir ortam yaratmak adına faydalanmaktadır.

Brainwave studies show that Mistikşst provides the fastest, most consistent focus vs playlists on streaming platforms.

Nörobilim Temelli

Binaural seslerin ve mandalaların zihinsel sağlık üzerinde son derece etkili olduğu, birçok araştırma ve çalışma ve bilinçaltı davranışları değiştirebildikleri kanıtlanmıştır. Mistikist'te, bu iki unsuru bir araya getirerek, en iyi versiyonunuzu ortaya çıkarmak için sizin için ideal ortamı oluşturuyoruz.

Araştırmalar, farklı renklerin ve özel olarak tasarlanmış seslerin insan beynini anında etkilediğini göstermiştir.

Resolve Trauma/Anxiety​​

Araştırmalara göre insan beyninin daha hızlı öğrenmesine, daha sakin ve daha yaratıcı olmasına yardımcı olan beyin frekansları bulunmaktadır.

Nöroterapi ve biofeedback teknikleri psikiyatristler tarafından yıllardır kullanılmaktadır.

Binaural Beatler, her bir kulağa ayrı ayrı iki farklı frekans sunulduğunda oluşan işitsel illüzyonları ifade eder. Bu, beyni iki frekans arasındaki farktan kaynaklanan üçüncü bir atımı algılaması için uyarır. Araştırmalar, binaural beatleri dinlemenin beyin dalgası aktivitesini etkileyebileceğini, potansiyel olarak gevşemeye, odaklanmaya veya diğer zihinsel durumlara neden olabileceğini göstermektedir.

Oster, G. (1973). Auditory beats in the brain. Scientific American, 229(4), 94-102.

Wahbeh, H., & Calabrese, C. (2007). The effect of binaural beats on EEG and subjective experience. Alternative therapies in health and medicine, 13(1), 25-32.

An image showcasing the Mistikist app, recognized as the leading application for brain entrainment. The image features a captivating visual representation of the app's interface, designed for visual meditation techniques and relaxation. The app offers a variety of meditation techniques, including binaural beats, to facilitate relaxation, mindfulness, and deep meditation. Users can access guided meditations for sleep, morning meditation routines, and mindfulness exercises through this app. With its extensive library of meditation audio, Mistikist provides a comprehensive resource for beginners and experienced practitioners alike, enabling meditation at home or on the go. This app promotes the numerous benefits of meditation, such as reduced anxiety, improved focus, and a calm state of mind.

Beyin Dalgası Senkronizasyon Uygulaması

An image demonstrating the effectiveness of the Mistikist app in reducing anxiety levels by up to 26%. The image showcases a visual representation of the app's features, emphasizing its role in promoting relaxation, mindfulness, and stress reduction. Through visual meditation techniques, binaural beats, and guided meditation sessions, Mistikist offers the best meditation practices for beginners and experienced individuals alike. The app provides a comprehensive resource for meditation at home, enabling users to access meditation audio, guided meditations for sleep, and mindfulness exercises. With its focus on reducing anxiety, Mistikist contributes to improved mental well-being and offers a calming solution for those seeking relief from anxiety.

Anksiyetede Azalma

An image depicting the transformative impact of Mistikist on life quality, increasing it by up to 17%. The image showcases the app's interface and highlights its emphasis on visual meditation techniques, relaxation, and mindfulness. Through the integration of binaural beats, Mistikist offers the best meditation practices to enhance overall well-being. The app provides a comprehensive range of meditation techniques suitable for beginners, including guided meditations for sleep, mindfulness exercises, and meditation at home. By utilizing Mistikist, individuals can experience the numerous benefits of meditation, such as improved focus, reduced anxiety, and a greater sense of calmness. This image signifies Mistikist's role in enhancing life quality and promoting a mindful and fulfilling existence.

Hayat Kalitesine Artış

An image illustrating the remarkable impact of Mistikist in increasing the level of focus by up to 95%. The image showcases the app's interface, emphasizing its utilization of visual meditation techniques, relaxation, and the power of binaural beats. Mistikist offers a curated collection of the best meditation techniques, suitable for beginners and experienced practitioners alike. Through guided meditations for sleep, mindfulness exercises, and meditation at home, the app fosters a deep sense of focus and concentration. By incorporating Mistikist into their daily routine, individuals can experience the numerous benefits of meditation, including heightened awareness, improved mental clarity, and enhanced productivity. This image symbolizes Mistikist's ability to optimize focus levels, empowering users to achieve a state of calm and attentiveness in their daily lives.

Düzenli Kullanımda Odak Seviyesinde Artış

*Padmanabhan, R., Hildreth, A. J., & Laws, D. (2015).

**Survey methodology: The Experience Sampling Method provided by Mihaly Csikszentmihalyi (Professor of Psychology and Management at Claremont Graduate University, author of the best-selling book Flow)

 

Mandalalar, ruhsal ve meditatif uygulamalarda sıklıkla kullanılan karmaşık geometrik desenlerdir. Mandalaların incelenmesi, “mandala psikolojisi” olarak bilinen psikoloji alanına girer. Psikolog Carl Jung’a göre mandalalar, içsel benliği ve bireyselleşme sürecini, öz farkındalık ve bütünleşmeye doğru bir yolculuğu temsil eder.

Jung, C. G. (1969). Mandala symbolism. Princeton University Press.

Mistikist'i Ücretsiz Deneyin

Şimdi indirin ve 7 Gün Ücretsiz Olarak Bütün Özelliklerden Faydalanın

A mock-up image showcasing the Mistikist App, a comprehensive platform for meditation and relaxation. The image illustrates the visually appealing interface of the app, highlighting its integration of visual meditation techniques and binaural beats. Mistikist offers a wide range of meditation techniques, making it ideal for beginners and experienced practitioners seeking the best meditation practices. The app provides guided meditations for sleep, mindfulness exercises, and meditation sessions that can be practiced at home. By utilizing Mistikist, individuals can experience the benefits of enhanced mindfulness, reduced anxiety, and a sense of calmness. This image signifies the app's commitment to promoting meditation for beginners and experienced users, providing a calming and supportive environment for mindfulness practice.
Scroll to Top